Головна | Козацька доба | Війни XIX-XX ст Краєзнавство | Мовознавство | Туризм | Література | Друзі | Контакти   

Чернігівський полк | Ніжинський полк | Стародубський полк | Інші полки | Війни XVII-XVIII | Галерея | Реконструкція


ВІЙНИ XVII-XVIIIст

Сказки о походах казаков Сосницкой сотни

СЕРГІЙЧУК В. ХТО КУВАВ СЛАВУ "РУССКОГО ОРУЖИЯ" // Сіверянський літопис. - 1996. - № 2-3. - С. 104-122

1724 ГОДУ ДЕКАБРЯ 30 ВІДЄНІЭ КОЗАКОВ ЧЕРНІГОВСЬКОГО ПОЛКУ СОСНИЦЬКОЙ СОТНІ НАЧАЛЬНИХ І РЯДОВИХ, І КТИТОРОВ, КОТОРИИ ГДЄ БИЛИ, В ЯКИХ ПОХОДАХ І В КОТОРИХ ГОДАХ ПОД ВСЯКОГО ІМЕНЕМ ПОХОДОВ И ГОДОВ ПРОПИСАНИХ, ТАКОЖ ВОЙТОВ И УРЯДНИКОВ СПИСАННОЄ.

В ГОРОДІ СОСНИЦІ
---------------------------------------
Павел Омелянович, сотник сосницький, бил году 1705 под Любарем, когда могилу под оним висипано.
Под Замостем і в Турах бил 1706 году, гдє і Крєпану добули.
У Білой Церкві на президиум бил сотником сосницького з сотнею сосницькою цілий год году 1707.
У Половном бил сотником сосницьким з сотнею сосницькою году 1708 і 1709, і оттуду бил комєндєрован от господина Генерала Інфлянта при полку драгунском піковськом до Острога, где і битва била з шведами, коториї от партії генерала Красса билі.
У Кам'яном Затоні бил году 1711, на каналі в Ладозі тож сотником будучи году 1721.
В низовом поході бил в Астрахані сотником сосницьким і над тисячею козаков Черніговского полку наказним полковником году 1723 і 1724.
Павел Омелянов, сотник сосницький

Василь Івасенко, атаман городовий Сосницький бил на Коломаку году 1687, у Самарі 1668, под Перекопом 1689, под Полтавою у тривогу татарськую 1697, под Кезикерменом 1698, под Замостем 1706, у Царичині на каналі 1719.
Вомісто Василя Івасенка, атамана городового Сосницького, писати неуміючого, по его прошенію, Я, Іван Трушевський, писар Сосницький, на сей сказки руку приложил.

КУРЕНЯ СОСНИЦЬКОГО СТЕПАНЕНКОВОГО
-------------------------------------------------------------------------
Степан Романенко, атаман курінний бил под Кезикерменом году 1695, под Азо¬вом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на работі фортеці Киевськой 1713.
Захарко й Дорош Степаненки билі под Полтавою году 1692, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 и 1709, на работі фортеці Киевськой 1713.
Іван Гаврилов Степаненков бил под Замостем году 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на работі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721.
Семен Курбацький бил под Любарем году 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на работі фортеці Киевськой 1713.
Іван й Никита Худенки билі под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголем 1704, под Замостем, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на работі фортеці Киевськой 1713.
Василь й Трохим Чинчики билі у Білой Церкві году 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на работі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721 й 1722.
Грицько і Есиф Калитенко билі у Тавані году 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на работі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Федор й Трохим Котляренки билі под Кезикерменом году 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на работі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Кондрат Моружный бил под Любарем году 1705, под Замостем 1706, на работі фортеці Киевськой 1713.
Лесько Омеляненко бил у Ладозі году 1701, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на работі фортеці Киевськой 1713, не каналі в Ладозі 1722.
Ocтaп Мацуєнко бил под Замостем году 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709.
Ясько Шатило бил у Низовом поході в Астрахані году 1723 і 1724.
Карп Полуяненко бил у Ладозі году 1701, под Замостєм 1706, на работі форте¬ці Києвськой 1713, на каналі в Ладозі 1722,
Іван Синявский бил под Перекопом году 1689, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на работі фортеці Києвськой 1713, под Кезикерменом 1695, в теперешнем низовом поході обретается 1724.
Каленник Заложенко бил под Кезикерменом году 1696, под Замостєм 1706, у Білой Церкві, 1707, на работі фортеці Києвськой 1713, на каналі в Ладозі 1721.
Андрій Корнієнко бил под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, на работі фортеці Києвськой 1713.
Василь Кулажка бил у низовом поході в Астрахані году 1723 и 1724.
Федор Азвоник бил на каналі в Ладозі году 1722.
Євстаф Запорожченко бил под Кезикерменом году 1695. Под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Замостєм 1706, у Немирові 1711, на каналі у Царичині 1719, на работі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Федор Волощук бил под Замостєм году 1706, на работі фортеці Києвськой 1713.
Семен Яковлєв бил на каналі у Царичині году 1719.
Грицько Моргун бил на работі фортеці Києвськой году 1713.
Грицько й Остап Поручки били у низовом поході в Астрахані году 1723 і 1724, на каналі в Ладозі 1721.
Тимошиха вдова, которой козак бил у рознєх походах войскових, когда в рядах обретался.

Вмісто Стефана Романенка, атамана курінного, Захарки і Дороша Степаненков, Івана Гаврилова Степаненкова, Семена Курбацького, Івана й Никити Худенков, Василія й Трохима Чинчиков, Грицька й Иосифа Калитенков, Федора й Трохима Котляренков, Кондрата Муружного, Леська Омеляненка, Остапа Маценка, Яська Шатила, Карпа Полуяненка, Ивана Синявского, Каленика Заложенка, Андрія Корнієнка, Василя Кулажки, Дороша Мажчира, Федора Аздоника, Остапа Запорожченка, Федора Волошина, Семена Яковлевича, Грицька Моргуна, Грицька атамана Поруч Тимошихи вдови; По прошенію їх, писати неуміючих, на сій сказки, Я, Григорій Яковлевич Гaдажич, дяк Воздвиженский, руку приложил.

КУРЕНЯ СОСНИЦЬКОГО АВРАМЕНКОВОГО
---------------------------------------------------------------------
Опанас Авраменко бил под Кезикерменом годов 1696 и 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой І707 и 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721.
Кондрат Авраменко бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695 и 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721 і 1722, в теперешнем низовом поході Опанасов і Кондратов Козак з гурту висланий 1724 обретается.
Петро й Михайло Галчуни билі под Кезикерменом году 1695 і 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, Немиров; 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1721 и 1722.
Федор Лесько й Іван Хоменко билі под Кезикерменом году 1696, 1697, под Азо¬вом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721.
Алекса Лавриченко бил у Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, 1696 і 1697, у Ладозі 1701, под Любарем І705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1722.
Хома й Іван Кучменки билі на Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Ке¬зикерменом 1695, 1696 й 1697, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721 і 1722.
Андрій й Федор Стеценки билі под Кезикерменом году 1695 і 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, из роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721 и 1722.
Іван й Кузьма Тимченки билі под Кезикерменом году 1696 і 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Яков Андрієнко бил под Азовом году 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Опанас й Михайло Дикий Павленки по смерті отцевськой билі под Любарем году 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, на роботі фортеці Києвськой 1703, на каналі в Ладозі 1721.
Федор Катрущенко по смерті отца своего, розние походи войсковиє отбувавшого, не бил у походах войскових.
Іван і Семен Феденки билі под Казикерменом году 1695, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Немирові 1711, на каналі У Ладозі 1722.
Дмитро Лапенко по смерті отцєвской бил у Полоном году 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Демко, Павел и Андрій Овдієнки билі у Кодаку году 1687, на Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721 і 1722, у низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Грицько Нирка й Мартин Стешенко с... козак у низовімі поході обертається, году 1724 виправлений.
Іван і Яков Конотупченки по смерті отцєвской билі у Полоном году 1708 і 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі в Ладозі 1721.
Іван Кузьменченко бил под Кезикерменом году 1695, у Ладозі 1701, под Люба¬рем 1705, под Замостєм 1706, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фо¬ртеці Києвськой 1713, на каналі в Ладозі 1722.
Василь й Грицько Богданенки билі у Ладозі 1701, под Руголєвом 1724 (так в оригіналі — В. С), под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкв; 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722.
Андрій й Грицько Кутній билі под Кезикерменом году 1695 і 1696, у Ладозі 1701 под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білій Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721, 1722, в низовом поході 1924 козак обретається.
Іван і Гаврило Дубовики билі у Ладозі году 1701, под Руголєвом 1704, под Лю¬барем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 7121.
Омелько і Гаврило Луцикови бил козак у низовом поході в Астрахані году 1723 і 1724.
Никита Ганженко бил под Любарем году 1705, у Білой Церкві 1707, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Андрій Велигоцькій по смерті отца своего походи войсковиє отбувавшого, не бил у походах войскових.
Денис і Есип Яценки билі под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Білей Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвсьмен 1713, на каналі у Ладозі 1721 і 1722.
Антун Мартинович, когда жил у полку Миргородськом, бил у розних походах войскових, а перейшовши на житло до Сосниці, нє бил у походах войскових.
Стефан і Іван Тулубци билі под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719.
Павел і Федор Прядки билі под Замостєм году 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Андрій Михайлов Сердюченков по смерті отца своего, походи войсковиє отбувавшего, нє бил у походах войскових
Максим Тишина по смерті отцєвской бил на каналі у Ладозі году 1721.
Нестер Бойко бил под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711.
Андрій Хильчук Асаулкою служил, бил у Полоном году 1708 і 1709.
Ярмулка Похожай не бил у походах войскових.
ВДОВИ
Марія Детчиха, Хомиха Гончарка, Федориха Висквачиха, Семениха Сердючка, Алексиха Очеретчиха, Гапка Тимченкова, сих козаки, будучи в живих, походи войсковиє отбували.

Вмісто Опанаса Авраменка, атамана курінного, Кондрата Авраменка, Петра і Михайла Галчунов, Федора Леська і Івана Хоменков, Назара и Грицька, Матвія Сергієнков, Алекси Лавриченка, Хоми й Ивана Кузьменков, Андрія и Федора Стеценков, Ивана й Кузьми Тимченков, Якова Андрієнка, Опанаса й Михаила Диких Павленков, Федора Катрушенка, Івана й Семена Феденков, Дмитра Лапенка, Демка, Павла і Ан¬дрія Овдієнков, Івана і Якова Конотупченков, Івана Кузьменченка, Василя і Гришка Багданенков, Андрія і Грицька Кутніх, Івана й Гаврила Дубовиков, Омелька і Гаври¬ла Луцикових, Никиту Гандженка, Андрія Велигоцького, Дениса і Єсипа Яценкового, Антона Мартиновича, Степана й Івана Толубцов, Павла й Федора Прядок, Андрія Ми¬хайлова Сердюченка, Максима Тишини, Нестера Бойка, Ярмулки Похожая, Маріи Детчихи, Хомихи, Гончарихи, Федорихи Вискварчихи, Семенихи Сердючки, Алексеїхи Очеретчихи, Гапки Тимченковой по прошенію їх, писати не уміючих, Я, Василь Иванов, руку приложил.

КУРЕНЯ СОСНИЦЬКОГО ІВАСЕНКОВОГО

-----------------------------------------------------------------------
Левко, атаман курінний, і Демко Івасенки з Семеном Савченком билі под Кезикерменом году 1695, 1696 и 1698, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704. под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на каналі у Царичині 1719, у низовом поході в Астрахані 1723 і 1724, в теперешнем поході низовое 1724 козак обретается. На каналі в Ладозі 1721 і 1722, у Kиєвi на фортеці 1707 і 1713.
Стефан Івасенко бил под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Яким Терешков бил на Коломаці году 1687, у Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695.
Яков Даценко бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721.
Семен Біличенко бил у Білой Церкві году 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Фесько Лупинос бил под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на началі в Ладозі 1721, у Низовом поході з Астрахані 1723 і 1724.
Кирик Самойленко бил у Ладозі году 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721, в теперешнем низовом поході 1724.
Тимуш Литовчин з синами бил под Перекопом году 1689, у Тавані 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Цілой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721 і 1722, в теперешнєм низовом поході 1724 обретаєтся году.
Трохим Шепеленко бил на роботе фортеці Києвськой году 1713, на каналі в Ладозі 1721.
Кондрат Личманенко бил под Биховом году 1709, на роботі фортеці Києвськой году 1713.
Данило Тарасенко бил под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі в Ладозі 1721, в теперешнім низовом поході козак обретаєтея 1724 году.
Павел и Федор Грицейки билі под Кезикерменом году 1695, 1696 і 1698, у Ла¬дозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Кам'яном Затоні 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722.
Моисей і Данило Безпалчиї билі под Азовом году 1696, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі, у Царичнні 1719, на каналі у Ладозі 1721, в теперішнім поході низовом обретается 1724 виправлений козак.
Грицько Романенко бил на Коломаку году 1687, у Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Савка Легькобит бил на Коломаку году 1687, на Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, у Тавані 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на каналі у Ладозі 1721.
Опанас Гладишенко бил под Кезикерменом году 1695 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Марко Пищенко бил под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721 і 1722.
Бакуменки билі у Ладозі году 1701, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Полоном 1708 і 1709, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721 і 1722. В теперішнім поході низовом обретается 1724 виправлений году.
Лукьян Клименченко бил у Ладозі году 1701, под Любарем 1705, под Замостем, 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Ничипор Пономаренко по смерті отцовской бил у Немирові 1711 роду, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Василь Трубенко бил под Любарем году 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723, 1724.
Федор Шевченко бил у Білой Церкві году 1707, у Полоном 1708, 1709, в Немирові 1711, на каналі у Ладозі 1721, в теперешнім низовом поході козам обертается 1724 виправлений году.
Хведор Мисченко бил под Любарем году 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, в Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Захарко Носитин бил у Білой Церкві 1707 году, у Полоном 1708 і 1709 у Немирові 1711,
Данило Свічкопал з братом по смерті отца своего, походи войсковіе отбувавшого, не билі у походах войскових.
Сироти позосталии Клеменченки і Довгаленки, котрих отци бивали в походахь войскових.
ВДОВИ
Джуджиха, Удовиха, Лубяная, которих козаки, будучіє в живих, войсковие служби от бували.

Вомісто Левка, Атамана Курінного, і Демка Івасенков, Семена Савченка, Стефана Івасенка, Якима Телешкова, Якова Даценка, Семена Біличенка, Феська Лупиноса, Кирича Самойленка, Тимоша Литовченка, Трохима Шепеленка, Кондрата Личманенка, Данила Тарасенка, Павла і Федора Грищенков, Мойсея і Данила Безпалчих, Грицька Романенка, Савки Легкобита, Опанаса Гладишенка, Марка Пищенка, Бакуменков, Лук'яна Клименченка, Ничипора Пономаренка, Василя Трубченка, Федора Шевченка, Федора Мисченка, Захарки, Носишиного зятя, Данила Свічкопала, Кличенченков, Довгаленков, Сирот, Джуржихи, Удовихи, Лубяной, удов, по прошенію, писать неуміючих, к сей сказки, Я, Никифор Яковлев, Дяк, в копиі руку приложил.

КУРЕНЯ СОЛОВЬЄВОГО СОСНИЦЬКОГО.

---------------------------------------------------------------------
Іван Соловей з синами бил под Руголєвом году 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Царичинї 1719, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Яков Єременко бил под Руголєвом году 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, на работі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Демко и Роман Хилченки билі под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, в Царичині на каналі 1719, у Ладозі на каналі 1721, у низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Сидор Клекотенко бил под Перекопом году 1699, под Кезикерменом 1695, 1698, пзд Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721.
Павел Адаменко бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695. 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708. 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Стецько й Федор Лукашенки билі под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708. 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Кузьма Казюка бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Силка Заколодний бил под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708. 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Кондрат Мартиненко бил под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, в Полоном 1708, 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Іван Сидоренко бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695 і 1698, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Василь Коленко бил на каналі в Ладозі году 1721.
Грицько Самуйленко бил на каналі в Ладозі году 1721.
Дорош і Процько Жадки билі под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1722.
Вомісто Івана Соловья, атамана курінного. Якова Яременка, Демка і Романа Хилченков, Сидора Клекотенка, Павла Адаменка, Стецька і Федора Лукашенков, Кузьми Казюки, Силки Заколодного, Кондрата Мартиненка, Івана Сидоренка, Василя Калемка, Грицька Самойленка, Дороша і Процька Жадков, по прошенію их, писати неуміючих, на сей копії Я, Иванов, руку приложил.

КТИТОРІ СОСНИЦЬКІЄ

Афанасій Петрович, ктитор святоуспенський
Димитрий Юрієвич, ктитор Покровській
Федор Хоменко Козак, ктитор Роздвиженський
Андрій Зайдич, міщанин, ктитор Святотроєцькій
Василь Проценко, ктитор Воскресенський
Іван Кириченко, міщанин, ктитор Роздвиженській
Войт Сосницькій Іван Василієвич Стига
Бурмистер Сосницький Алекса Шлутко
Шафор Сосницькій Трихим Василієвич

Вомісто Федора Хоменка, Андрія Зайдича, Василя Проценка, Івана Кириченка, Івана Василієвича Стиги, Алекси Шмутка, Трохима Василієвича по прошенію їх, писати неуміючих, Я, Іван Трушевскій, писар сосницькій, руку приложил.

В СЕЛІ СПАСКОМ.
-------------------------------
Іван, Василь, Омелько і Яким Дегтяренки билі под Полтавою году 1692, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білій Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі ж Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Михал Прібеженко бил под Перекопом году 1689, под Азовом 1696, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Іван, Семен й Грицько Мартиненки билі под Полтавою году 1692, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на каналі в Царичині 1719.
Хвесько і Кондрат Кулешемки билі у Подачі году 1687, у Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астра(ха)ні 1723 і 1724
Яким й Петро Хоменки билі под Руголевом году 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Киевськой 1706 і 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721, в низовом теперешнем поході козак обретаеться 1724 виправлений году.
Василь Скиданенко бил на роботі фортеці Киевськой году 1708, у Кам'яном Затоні 1711.
Хома Коваленко бил в низовом поході в Астрахані году 1723 і 1724.
Никита і Семен Лапенки билі под Любарем году 1705, на роботі фортеці Киевськой 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі в Ладозі 1722, в теперешнєм низовом поході козак обретаеться 1724 виправвлений году.
Артем, Яков и Никита Будниченки билі под Замостем году 1706, у Полоном 1708 1709, на роботі фортеці Киевськой 1713, у Немирові 1711, на каналі в Ладозі 1721 і 1722.
Кирик Іволженко бил под Кезикерменом году 1695, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Карп Свириденко бил на роботі фортеці Киевськой году 1713, на каналі в Ладозі 1722.
Євхим Прибіженко бил у Ладозі году 1701, под Любарем 1705, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713.
Василь Кондратенко по смерті отца своего, походи войсковие отбувавшого, не бил в походах войскових.
Захарій і Карп Бахири билі у Переяславлі 1692 году, у Тавані 1696, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, на каналі в Ладозі 1721, у низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Алекса, Яцько і Ничипор Тимошенки билі под Азовом году 1696, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 и 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1721.
Стецько Тимошенко в походах войскових не бивал, асаулкою служит.
Ігнат Сердюк із Новоселного своего двора в походах войскових не бил.
Атаман Спаскій Ничипор Тимошенко в Семьеже вишеписаном числе козаков наменєн.
Войт Спаський Кузьма Галоненко.
Ктитори в селі Спаском сего времені не обретаються.

Вомісто Івана, Василя, Омелька, Якима Дегтяренков, Михайла Прибеженка, Івана, Семена Грицька Мартиненков, Хвеська і Кондрата Кулешенков, Якима і Петра Хоменков, Василя Скиданенка, Хоми Коваленка, Никити і Семена Лапенков, Артема, Якова і Никити Будниченков, Кирика Іволженка, Карпа Свириденка, Євхима Прибіженка, Василя Кондратенка, Захарії і Карпа Бахиров, Алекси, Яцька і Ничипо¬ра Тимошенко, Стецька Тимошенка, Ігната Сердюка, Атамана Спаского Ничипори Тимошенка, войта Спаского Кузьми Гомоненка по прошенію їх, писати неуміючих, на сей сказкі Я, Омелян Петрович, дяк Спаський, руку приложил.

В СЕЛІ КУПЧИЧАХ
---------------------------------
Хвесько Євхименко бил под Кезикерменом году 1695, у Тавані 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, у Білой Церкві, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711.
Лукян і Стефан Демиденки билі да Трохим і Петро Демиденки билі под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі є Ладозі 1721 і 1722.
Дмитро й Андрій Орищенки билі под Києвом у тривогу Петриковськую году 1693, под Азовом 1696, под Кезикерменом 1698, у Ладозі 1701, под Руголевим 1704, у Білой Церкві 1707, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722.
Ілля Юрченко бил под Перекопом году 1698, под Кезикерменом 1695 і 1698, под Азовом 1696, под Руголевом 1704, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, на роботі фортеці Киевськой 1713, у низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Іван Соломашенко бил под Любарем году 1705, у Білой Церкві 1707, на роботі фортеці Киевськой 1713.
Грицько, Яков і Іван Степченко билі под Киевом у тривогу Петриковськую году 1693, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721, в теперешнем низовом поході обретається 1724, виправленний.
Денис Шовкуненко по смерті отца своего, походи войськовіє отбувавшого, бил на роботі фортеці Києвськой году 1713, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Пилип Булах, атаман Купчицький, по смерті Антецессора своего, походи войськовіє отбувшого, не бил у походах войськових.
Яков й Іван Соломашенки по смерті отцовськой не били у походах войськових, асаулкою служат.

Войт Купчицький Никита Мироненко, Ктитор Купчицький посполитий человек Яков Павленко вмісто Хвеська Євхименка, Петра, Лук’яна, Стефана, Трофимича Демиденков, Дмитра і Андрія Орищенков, Іллі Юрченкова, Івана Соломашенка, Грицька, Якова, Івана Степанченков, Дениса Шовкуна, Пилипа Булаха, Якова Соломашенка, Івана Рябого Соломашенка, Якова Павленка, Никити Мироненка по прошенію їх, писати неуміючих, на сей сказкі, Я, (далі — нерозбірливе слово — В. С.) Купчицький Петро Долинський, руку приложил.

У СЕЛІ ЗМІТНЄВІ
------------------------------
Василь й Гришко Коваленки билі в Самарі году 1688, под Кезикерменом 1695, 1696 й 1698, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немироаі 1711, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721, в теперешнем низовом поході обритаеться козак виправлений.
Улас Дубина бил под Перекопом году 1689, под Полтавою у тривогу татарськую 1692, под Кезикерменом 1695, 1696 і 1698, под Руголєвом 1704, на роботі фортеці Києвськой 1707, у Полоном 1708 і 1709, на каналі у Царичині 1719, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Василь Литушка бил у Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Азовом 1696, под Руголєвом 1704, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на каналі у Царичині 1719, в низовом поході в Астрахані 1722 і 1724.
Петро Зубченко бил у Самарі году 1688, под Полтавою у тривогу татарськую 1692, под Кезикерменом 1695, 1696 і 1698, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, на каналі у Царичині 1719, у низовом поході в Астрахані 1723 і І724.
Клим Шевченко бил у Самарі году 1688, под Азовом 1696.
Алексій і Семен Зарицькі по смерті отца свої походи розниє войськовие отбувавшого, не билі в походах войськових.
Семен Бутий по смерті родительськой бил на каналі в Ладозі году 1722.
Гаврило Дубина бил у Кодаці году 1687, у Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Азовом 1696, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1706, у Полоном 1708 і 1709, на каналі у Царичині 1719, у низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Василь Хуцький бил под Руголєвом году 1704, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі в Ладозі 1721.
Грицько Кулай бил у Самарі 1688, под Кезикерменом 1695, под Руголєвом 1704, у Білой Церкві 1707.
Хведор Хоменко бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, у Тавані 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Полоном 1708 и 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі в Царичині 1719, в низовом поводі в Астрахані 1723 і 1724.
Михайло Іващенко бил под Азовом году 1696, под Любарем 1705, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі в Ладозі 1721.
Іван Онисченко бил под Любарем году 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 и 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, у низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Лаврин Голубенко по смерті отца своего, розниє походи войськовие отбувавшого, не бил у походах войськових.
Тарас Дробязченко по смерті отца своего, походи войськовие отбувавшого, не бил у походах войськових.
Павел Хоменко бил у Самарі году 1688, у Переяславі 1642, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 І 1709, на работі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Андрій і Ілля Суржики билі под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, под Руголєвом 1704, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Киевськой 1713.
Василь Чача бил под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, под Руголевом 1704, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1722.
Прокоп Набок бил под Азовом году 1696, у Ладозі 1701, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1722.
Харко Устенков зять, по смерті тестя своего, розние походи войськовиє отбучвавшого, бил на каналі в Ладозі году 1722.
Демко Пазенко, по смерті отца своего, розниє походи войськовиє отбувавшого, бил на каналі в Ладозі году 1722.
Михайло Загуменній по смерті тестя своего, розниє походи войськовиє одбувавшого, бил на роботі фортеці Киевськой году 1713, на каналі в Ладозі 1722.
Опанас Іващенко, бил под Кезикерменом году 1695, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, на роботі фортеці Києвсьмой 1713, на каналі в Ладозі 1721.
Наум Демченко бил под Кезикерменом (году) 1695, под Любарем 1705, у Бі¬лой Церкві 1707, у Полоном 1708 и 1709, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1721.
Іван Таран по смерті отца своего, розние походи войськовиє отбувавшого, не бил у походах войськових.
Гаврило Улченко бил у Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1721. В теперешнем низовом поході обретається, 1724 виправлений.
Михал Косменко в теперешнем низовом поході обретається, в году 1724 виправлений.
Стефан Мисченко в теперешнем низовом поході обретається, в году 1724 виправлений.
Атаман Зимишнєвський Василь Лихач бил у Самарі году 1683, под Перекопом 1689, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на каналі в Ладозі 1722.
Проска, пишая вдова.
Ктитор Змітнєвський Григорій Іванович, атаман Бобровницький. Войт
Войт Змітнєвський Гаврило Іванченко.

Вмісто Василя і Гришка Коваленков, Уласа Дубини, Василя Латушки, Петра Зубченка, Клима Щевченка, Алексія і Семена Зарицьких, Семена Бутого, Гаврила Улченка, Гаврила Дубини, Василя Хуцького, Гришка Кулая, Хведора Хоменка, Михайла Іващенка, Івана Онищенка, Лаврина Голубенка, Тараса Дроб'язченка, Павла Хоменка, Іллі й Андрія Суржиков, Василя Чачи, Прокопа Набока, Харка Устенкового зятя, Демка Пазаненка, Михайла Загуменного, Опанаса Іващенка, Наума Демченка. Івана Тарана, Михала Косменка, Стефана Мисченка, Василя Лихача, атамана Змітмевского, Григорія Івановича, ктитора Змітнєвского, по прошенію їх, писати неуміючих, Я, Василь Дейкалович, дяк Змітнєвський, руку приложил на сєй сказкі.
Сєго же села Змітнева пришедший з загону польского списка козаки: Івана Зубець, Савка Скрепа, Стецько Паренець, били на каналі в Ладозі году 1722, Грицько Гудим, Іван Заяць, не билі в походах войськових.

В СЕЛІ КОНЯТИНЦІ
----------------------------------
Николай Кущенко бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711 на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1722.
Василь Кущенко по смерті отца своего розниє походи войськовиє отбувавшого, бил на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Левун Герасименко бил под Замостєм году 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1722, на роботі фортеці Киевськой 1713.
Іван і Радко Нагуренки билі под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, 1696 і 1698, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Грицько й Іван Неподубенки билі на роботі фортеці Києвськой году 1713, на канапі в Ладозі 1721.
Никита, Іван і Ярмола Гребененки билі у Котельви у тривогу татарськую году 1692, под Кезикерменом 1695 і 1698, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722.
Трохим і Петро Залузененки билі в Білой Церкві году 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Сидор Радченко бил у Ладозі году 1701, под Замостем 1706, у Полоном 1708 і 1709, на каналі у Ладозі 1722.
Ярмола і Грицько Куриленки билі под Замостем году 1706, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі з Ладозі 1721, в низовом поході а Астрахані 1723 і 1724.
Грицько Бабченко бил на роботі фортеці Києвськой году 1707 і 1713, у Немирові 1711, на каналі в Ладозі 1721, в теперешнем низовом походе обритається, 1724 виправлений.
Іван Шумейко бил под Полтавою у тривогу татарськую году 1692, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, на роботі фортеці Києвськой 1707 і 1713, на каналі в Ладозі 1721.
Семен і Сергій Рожки билі в Кадаці году 1687, на Самарі 1688, под Перекопом і 689, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1722, на каналі в Царичині 1719.
Яков Солоденко по смерті отца своего, розниє походи войськовиє отбувавшого, бил на каналі в Ладозі 1722.
Петро і Грицько Погибенки билі в Полоном году 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Карп Пилипенко бил под Замостем году 1706, у Білой Церкві 1700, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі в Ладозі 1721.
Іван Солонусь бил у Кодаці году 1687, на каналі а Ладозі 1721, в теперешнем поході низовом обретається 1724.
Опанас, Конон і Онисько по смерті отца своего, розниє походи войськовиє отбувавшого, билі на каналі у Ладозі году 1721, в теперешнем поході низовом Онисько обритається 1724 виправленний.
Ігнат Пулченко бил на каналі в Ладозі году 1722, в теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений.
Грицько, Степан і Ничипор Саливоненко билі у Білой Церкві году 1707, на каналі в Ладозі 1722, в теперешнем поході низовом Ничипор обритається, 1724 виправлений.
Василь Колодка бил у Лютенці у тривогу татарскую году 1692, под Кезикерменом 1695 і 1698, под Азовом 1696, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722.
Василь Божевенний бил у Ладозі году 1701, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709.
Мойсій і Зінко Лойченки по смерті отцов своїх розниє походи войськовиє отбувавших, билі в низовом поході в Астрахані году 1723 і 1724.
Іван Борисенко по смерті отца своего, розниє походи войськовиє отбувавшого, бил на роботі фортеці Києвськой году 1713, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Семен Гарбузенко бил на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Максим Дергун бил под Перекопом году 1689, у Лютенці у тривогу татарськую 1692, у Китайгороді 1698, у Ладозі 1701, под Руґолєвом 1704, под Замостем 1706, у Білій Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721, у низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Петро і Іван Шарії по смерті родительськой билі на каналі в Ладозі 1722, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Опанас і Стефан Петренки билі у Кодаці году 1687, под Перекопом 1689, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Замостем 1706, у Полоном 1708 і 1709, на каналі у Ладозі 1722, в теперешнем поході низовом козак обритається, 1724 виправлений.
Кондрат Глушенко бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Замостем 1706, на каналі в Ладозі 1722.
Роман, Овсій і Ничипор Чирки билі в Гадячом у тривогу татарськую году 1692, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, в теперешнем поході низовом 1724 Ничипор обритається.
Опанас Залузенко бил у Ладозі году 1701, под Любарем 1705, на каналі в Царичині 1719.
Андрій Мигуненко бил у Білой Церкві году 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, у низовом поході в Астрахані 1713 і 1724.
Стефан, Іван і Федор Сугоняки билі под Любарем году 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1712, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1722, в теперешнем поході низовом 1724 году Стефан обритається.
Федор і Алексій Ревенки билі в Немирові году 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, асаулкою служат.
Опанас Кузьменко по смерті отца своего, поході розние войськовие отбувавшого, бил на каналі в Ладозі году 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Клим Кучма бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695 і 1698, под Замостем 1706.
Василь Голоцуцок бил на каналі в Ладозі году 1722.
Опанас Левещенко бил под Кезикерменом году 1695 і 1698, у Ладозі 1701, под Замостем 1706, у Полоном 1708 і 1709, на каналі в Ладозі 1722.
Опанас Вакула бил на каналі у Ладозі году 1721.
Семен Шарий бил у Котельні у тривогу татарськую году 1692, под Любаром 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Остап Чус в теперешнем поході низовом обритається году 1724 виправлений.
Федор Несин по смерті отцовськой не бил у походах войськових.
Клим Лемішка по смерті отцовськой не бил в походах войськових.
Атаман Конятинський Давид Пасченко з братом Остапом Пащенком билі в Лохвиці году 1692, под Кезикерменом 1695, 1696 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвській 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722.
Ктитор Конятинський Алекса Змайло з братом Семеном Змайлом билі в Лохвиці году 1692, под Кезикерменом 1695, 1696 і 1698, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
ВДОВИ
Опанасиха, Орищиха, Горпина Скоричка, Ганка Андріїха, Васька вдова, Вуцька Кечиха, котрих козаки будучії живі, войськовие служби отбували.

Вомісто Миколая Кущенка, Василя Кущенка, Левка Герасименка, Алексія і Семена Змайленков, Івана і Радка Нагурних, Грицька й Івана Неподобенков, Никити, Івана, Ярмоли Гребенков, Трохима і Петра Залузненков, Сидора Радченка, Ярмоли і Грицька Куриленков, Грицька Бабченка, Івана Шумейка, Семена і Сергія Рожков, Якова Соловеенка, Петра, Грицька і Яцька Погибенков, Карпа Пилипенка, Івана Солоноса, Опанаса, Конона й Ониська Кирпаченков, Ігната Пулченка, Грицька, Стефана і Ничипора Саливоненков, Василя Колодки, Василя Рожок, Мойсій і Зинко Лойкови, Івана Борисенка, Семена Гарбуза, Максима Дергунова, Петра, Івана Шарих, Опанаса і Стефана Петровича, Кондрата Глущенка, Романа, Семена, Овсія і Ничипора Чирков, Опанаса Залузенка, Андрія Мугуненка, Стефана, Івана і Федора Сугоняк, Федора і Стефана Ревенков, Опанаса Кузьменка, Клима Кучми, Василя Голоцуцька, Опанаса Левищенка, Опанаса Вакулу, Семена Шарого, Остапа Чуса, Федора Несина, Клима Лемішки, Давида Пащенка, атамана Конятинського і Остапа Пащенка, Опанасихи Орищихи, Агафії Андріїхи, Вуці Кочихи, Агрипини Скорички, Васьки, вдов, по прошенії їх, писати неуміючих, на сей сказки, Я, Петро Григорієвич, руку приложил.

В СЕЛІ ЛЯТКОВЦЯХ

----------------------------------
Осип Лященко по смерті родителей своїх бил на каналі в Ладозі году 1722.
Ігнат Турбин бил под Чигирином году 1678, у Кодаці 1687, у Самарі 1688, под Кезикерменом 1695 і 1697, под Азовом І 696, под Руголєвом 1704, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі в Ладозі 1722.
Николай Ярмущенко бил на Самарі году 1688, под Любарем 1705, у Немирові 1711.
Данило Туник по смерті отцовськой бил у Полоном году 1708 і 1709, у Немиpoві 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Петро Борисенко по смерті отцовськой бил под Руголєвом 1704, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709 году, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, в теперешнем поході терковськом обритається, 1724 виправлений.
Іван Бушаєнко бил у Самарі году 1688, у Тавані 1696, под Руголєвом 1704, у Білой Церкві 1707, в Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, в теперешнем поході терковськом обритається, 1724 виправлений.
Сергій Свириденко бил под Руголєвом году 1704, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1709 і 1708, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Дмитро, Трохим, Тарас Татарчуки билі у Білой Церкві 1707 году, у Полоном , 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Яким Омеляненко по смерті отцовськой на каналі бил у Ладозі году 1722.
Юсько Гавриченок по смерті отцовськой не бил у походах войськових.
Кузьма Клименко й Семен Никитенко сиротами служать у людей.
Тимуш Дудченко по смерті отцовськой в теперешнем поході низовом обритається году 1724 виправлений, новоуписний козак.
Радко Хомин Савченков по смерті родителей своїх, походи войськовиє отбувавших, не бил у походах войськових.
Симон Тарасенко, атаман Лятковський, бил у Білой Церкві году 1707, у Полоном 1708 і 1709.
Вомісто Есипа Лященка, Ігната Турбина, Николая Ярмущенка, Данила Туника, Петра Борисенка, Івана Бушаєнка, Сергія Свириденка, Дмитра, Трохима і Тараса Татарчуков, Якима Омеляненка, Юська Гавриченка, Кузьми Клименка, Тимуша Дудченка, Радка Хоминого Савченкового, Симона Тарасенка, атамана Лятковського, по прошенію їх, писати невміючих, на сєй сказкі, Я, Петро Федорович, дяк Святоуспенський, руку приложил.

В СЕЛІ КУДРОВЦІ
-------------------------------
Павел і Антон Волосовці билі на Кодаці году 1687, под Кезикерменом 1695 і 1698, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на каналі в Ладозі 1722.
Яким Радченко по смерті отцовськой бил у Білой Церкві году 1707, у Кам'яним Затоні 1711. Служить асаулкою.
Павел і Каленик Цибульники по смерті родителей своїх билі под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Кам'яном Затоні 1711.
Михал Неїжко по смерті отца своєго, походи розниє войськовиє отбувавшого, не бил у походах войськових.
Федор Макаренко бил у Лютенці у тривогу татарськую году 1692, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, под Руголевом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707.
Демко, Дем'ян і Грицько Дмитроши билі под Кезикерменом году 1695, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у низовом поході в Астрахані 1724 і 1723.
Опанас й Василь Найдіони билі в Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Кам'яном Затоні 1711.
Андрій Штрашков по смерті отца своего, походи войськовиє розниє отбувавшого, бил у низовом поході в Астрахані году 1723 і 1724.
Дмитро Мисченко бил у Ладозі году 1701, под Руголєвом 1704, под Замостям 1706, у Білой Церкві 1707.
Антон й Іван Дорошеви билі под Кезикерменом году 1695, 1697 і 1698, под Азовом 1696, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Кам'яном Затоні 1711, на каналі у Ладозі 1722, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Роман Мисливець бил под Перекопом году 1689, у Тавані 1696, у Білой Церкві 1707, на каналі у Ладозі 1722.
Герасим Зосенко по смерті отца своего розніе походи войськовиє отбувавшого, не бил у походах войськових.
Захарко Орел по смерті отцовськой бил у Кам'яном Затоні году 1711, в низовом поході з Астрахані 1723 і 1724.
Василь Когадко по смерті отца своего бил у Білой Церкві году 1707, у Полоном 1708 і 1709, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Яцько і Улас Гапончики билі под Чигирином году 1678, у Кодаці 1687, под Перекопом 1689, под Азовом 1696, под Любарем 1705, у Полоном 1708 і 1709, у Кам'яном Затоні 1711, на каналі в Ладозі 1722.
Петро і Улас Крачі билі под Полтавою году 1692, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Кам'яном Затоні 1711.
Іллюк Ветох бил у Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, 1697 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, в теперешнем поході низовом обритаеться 1724 виправлений году.
Атаман Кудровський Лаврин Лишній бил у Кодаці году 1687, у Самарі 1688, под Перекопом 1689, у Лютенці 1692, под Кезикерменом 1695, 1697 і 1698, под Азовом 1696.
Ктитор Кудровський Стецько Клименко і брати його, Андрій і Стефан Клименки, билі под Азовом году 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Кам'яном Затоні 1711, на каналі в Ладозі 1722, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724, в теперешнем поході низовом обритаеться Але¬ксій, 1724 виправлений году.
ВДОВИ.
Вувдя Пархомиха, Тупаїха, Марія Андріїха Тупаїха, котрих козаки, будучи в жи¬вих, походи войськовиє отбували.
Войт Кудровський Василь Пилипенко.

Вомісто Алексія, Стефана й Стецька Клименков, Павла й Антона Волосовцев, Якима Редченка, Павла і Каленика Цибульников, Михайла Неїжка, Федора Макаренка, Демка, Дем'яна Дмитрашов, Опанаса і Василя Найдіонов, Андрія Страшкова, Дмитра Мисченка, Антона й Івана Дорошових, Романа Мисливця, Герасима Зосенка, Захарки Орла, Василя Когадки, Яцька і Уласа Гапончиков, Петра і Уласа Крачов, іллюка Ветоха, Лаврина ЛиШното, атамана Кудровського, Вувді Тупаїхи, Марії Тупаїхи, вдов Василя Пилипенка, войта Кудровського.
По прошенію їх, писати неуміючих, на сєй сказкі, Я, Тихон Андрієвич руку приложил.

В СЕЛІ КИРІЄВЦІ
---------------------------------
Пархом й Дмитро Сисенки билі под Кезикерменом 1695 і 1698 году, под Азовом 1696, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Черкаськом, когда границю з турками розмірано, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722.
Есиф Полтавець по смерті отцовськой бил у Ладозі году 1701, под Замостєм 1706, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, у Білой Церкві 1707, на каналі у Ладозі 1722, в низовом поході обритался, 1724 виправлений году.
Іван й Іванко Чижиченки билі по смерті отцовськой под Замостєм году 1706, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі у Ладозі 1722, в теперешнєм поході низовом обритаеться, 1724 виправлений году.
Василь і Яким Хулапи билі под Полтавою году 1692, под Кезикерменом 1695, 1697 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі у Ладозі 1722.
Опанас і Улас Шилини билі у Ладозі году 1701, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Купрій Мойсіенко бил у Самарі году 1699, под Перекопом 1689, под Китайгородом 1692, под Кезикерменом 1695 і 1696, под Азовом 1696, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі в Ладозі 1721.
Стефан і Максим Кмитенки по смерті отцовськой билі на роботі фортеці Києвськой 1707 і 1713, на каналі у Ладозі году 1722.
Алекса Антоненко бил у Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, 1697, 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1712 і 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Никита Падалиця бил под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1712 і 1713.
Хвесько Лойченко бил под Замостєм году 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, не каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1712.
Семен Трохименко бил под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Василь Сергіенко бил под Кезикерменом году 1695, 1697 і 1698, у Ладозі 1701, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі форте¬ці Києвськой 1713, на каналі в Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722.
Герасим і Яким Безрутченки билі под Полтавою 1692 году, у Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, 1697 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Корній і Герасим Туниченки билі под Полтавою году 1692, под Кезикерменом 1695, 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Трохим Гордієнко бил под Перекопом году 1689, под Полтавою 1692, под Кезикерменом 1695 і 1697, под Азовом 1696, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, на каналі у Ладозі 1721.
Грицько Огієнко по смерті отцовськой бил на каналі у Ладозі году 1722.
Іван Кожущенко по смерті Антецессора своего бил у Буцького Броду 1723.
Федор Євхименко Бабак бил у Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Іван Євхименко бил у Немирові году 1711, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722, в теперешнем поході обритається, 1724 виправлений году,
Демко й Карп Ярмоленки бил под Кезикерменом году 1695, 1697 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Замостєм 1706, на каналі у Ладозі 1721 і 1722, в теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Данило Андрущенко бил у Білой Церкві году 1707, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721, в теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Грицько Глобенко бил у Ладозі году 1701, под Замостєм 1706, на каналі у Ладозі 1721, в теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Улас Олещенко бил у Ладозі году 1701, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Ктитор Киріевський Филон Лукашенко бил под Кезикерменом 1695, 1697 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на каналі у Ладозі 1722 году.
ВДОВИ
Ганна Іваниха Устименкова, Настя Савчиха Гапутиха, котрих козаки будучії в живих, войськовиє служби отбували.

Вмісто Пархома і Дмитра Сисенков, Єсифа Полтавця, Івана Чижиченков, Василя і Якима Хулапа, Опанаса й Уласа Шилиних, зятев Купрія Мойсіенка, Стефана і Максима Кмитенков, Омелька Симоненка, Алексія Антоненка, Никити Падалиці, Хвеська Мойченка, Семена Трохименка, Василя Сергієнка, Гарасима, Івана Безрученков, Корнія і Герасима Туниченков, Трохима Гордієнка, Гришка Огієнка, Івана Кожущенка, Федора Євхименка, Івана Євхименка, Демка і Карпа Ярмоленков, Данила Андрущенка, Грицька Глобенка, Уласа Олешенка, Філона Лукашенка, і ктитора Кирієвского Федора Харченка, атамана, Ганни Устименкови, Насті Гапущихиної, вдов, по прошенію їх, писати невміючих, на сєй сказкі Я, Тихон Андрієвич, руку приложил.

В СЕЛІ ЛАВАХ
--------------------------
Кирик і Кузьма билі под Полтавою году 1692, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722, в низовом поході в Астрахані 1723, 1724.
Іван і Федор Скляренки под Кезикерменом году 1695 і 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721. В теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Левко і Іван Безнуски билі у Кодаці году 1687, у Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Полтавою 1692, под Кезикерменом 1695, 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі в Ладозі 1721 і 1722.
Левко і Михайло Кузьменки билі под Кезикерменом году 1695, 1697 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Грицько й Данило Коченки билі под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Немирові 1711.
Савка Нижник бил под Чигирином году 1678, под Китайгородом 1692, под Кезикерменом 1695, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Немирові 1701, на роботі фортеці Киевськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721. В низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Стефан Розумій бил у Самарі году 1688, под Перекопом 1689, у Котельві 1692, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Павел Бондаренко бил у Котельви 1692 году, под Кезикерменом 1695 і 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705. под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722, в теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Стефан, Яким і Яким Бражники билі у Котельві году 1692, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі в Ладозі 1722, в теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Семен, Каленик і Алексій Ярошенки билі у Кодаці году 1687, у Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Києвом у тривогу петриковськую 1693, под Кезикерменом 1695, 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1723 і 1724, в теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Андрій, Улас й Мойсій Довбненки билі под Руголєвом году 1704, под Замостям 1706, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Іван і Юсько Демиденки по смерті отцовськой не билі в походах войськових.
Омелько і Семен Гладищенки по смерті отцовськой билі у Білой Церкві году 1707, Немирові 1711, на каналі у Ладозі 1722.
Василь Трикуз бил под Чигирином году 1678, под Перекопом 1689, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Немирові 1711, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722, в теперешнем поході обритається, 1724 виправлений году.
Павел і Іван Кирієнки билі под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, 1698, у Тавані 1697, под Азовом 1696, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі у Царичині 1719, на каналі У Ладозі 1721.
Улас, Яков, Каленик, Корній і Демид Синиці билі под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, 1697 і 1698 году, под Азовом 1696, под Руголєвом 1704, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, у Полоном 1708 ! 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721 і 1722, в теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений, году.
Опанас і Омелько Чумаченки билі под Полтавою году 1692, у Білой Церкві 1707, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721.
Семен Костирка з синами бил под Чигирином году 1678, под Полтавою 1692, у Тавані 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, на роботі фортеці Києвськой 1707 і 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Овсій і Демко Доровиченки билі под Перекопом 1689 году, под Полтавою 1692, под Кезикерменом 1695. 1697 і 1698, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Поло¬ном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі в Царичині 1719, на каналі в Ладозі 1721 і 1722, в низовом поході 1723 і 1724.
Роман Кирієнко мал, по смерті отцовськой не бил у походах войськових.
Пилип і Кирило Киселенки билі под Чигирином году 1678, под Кезикерменом 1695 і 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 4705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721 і 1722, в теперешнем низовом поході обритається, 1724 виправлений году.
Іван, Роман й Максим Дроки билі на Самарі 1688 году, под Перекопом 1689, у Тавані 1696, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721 і 1722. Козак обритається, 1724 виправлений году.
Павел і Стефан Шафранови билі на Самарі году 1688, под Перекопом 1689, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722, в теперешнєм поході обритається, 1724 виправлений году.
Остап Паламаренко бил под Кезикерменом году 1695 й 1697, под Азовом 1696, под Замостєм 1706, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Іван й Опанас Сурменки билі у Лютенці году 1692, под Кезикерменом 1695 1697 і 1698, у Ладозі 1701. под Любарем 1705, под Замостєм 1706, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722, в теперешнєм поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Яким і Грицько Сурменки по смерті отцовськой билі на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724 году.
Андрій і Левко Мухи билі у Кодаці году 1687, у Самарі 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695 і 1697, на Орчиїку, когда Азова добувано 1696, под Руголєвом 1704, под Полтавою в баталію шведськую 1709, у Немирові 1711, на каналі у Ладозі 1722, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Никита і Пилип Карпці билі на Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695 і 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Михайло і Алекса Одулі билі у Лютенці году 1692, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, под Проторчю, когда границю з турка¬ми розмірано. на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721, 1722, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Максим Черешко бил под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Терешко Мисниченко бил под Полтавою году 1692, под Кезикерменом 1695, 1697, 1698, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Василь Дуденко по смерті отцовськой був у Немирові году 1711.
Грицько і Семен Куці билі под Перекопом году 1689, под Полтавою 1692, прд Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709 у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721 і 1722.
Павел Грузденко бил под Полтавою году 1692, под Кезикерменом 1695, у Ладозі 1701, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1707 і 1713, на каналі у Ладозі 1721, в теперешнем поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Сергій Пасченко бил под Полтавою году 1692, у Ладозі 1701, у Білой Церкві 1707, у Полоном.1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Дорош і Самойло Біліченки билі под Кезикерменом году 1695 і 1697, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостем 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1712, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722, в теперешнем поході низовом обритаєтея, 1724 виправлений году.
Иван, Панко і Стефан Мураї билі у Кодаці году 1687, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721 і 1722, в низовом поході в Астрахані 1713 і 1724.
Есиф Мирний по смерті отцовськой бил у Немирові году 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721, в низозом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Остап Мишченко по смерті отцовськой бил у Рогинцях у тривогу татарськую году 1714.
Улас Грищенко по смерті отцовськой бил у Ладозі году 1701, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708, 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Кирик, Петро й Стефан Бондаренки билі у Самарі году 1688, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1712 і 1713, на каналі у Ладозі 1721 і 1722, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Лесько Касяченко по смерті отцовськой бил у Полоном году 1708 і 1709.
Ілля Евтушенко по смерті отцовськой бил под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Федор і Петро Скирти билі у Кодаці году 1687, у Лютенці 1692, под Кезикерменом 1695 і 1697, у Ладозі 1701, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1712 і 1713.
Іван Іванков по смерті отцовськой бил под Замостєм году 1706. Улас Мисиченко бил на каналі у Ладозі году 1722.
Данило Смиян бил под Любарем году 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Яков і Іван Максименки билі у Білой Церкві году 1707, у Немирові 1712, на ка¬налі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1721 і 1722, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Петро Кривченко бил под Азовом году 1696, у Немирові 1711.
Грицько і Григорій Ісаєнки билі под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1712, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Тарас Коваленко бил под Чигирином году 1678, под Перекопом 1689, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Сергій Кизюрка по смерті отцовськой, розніє поході войськовиє отбувавшего, не бил у походах, асаулкою служить.
Гаврило Воробейко по смерті отцовской бил под Полтавою году 1692, яа каналі у Ладозі 1722, Асаулкою служить.
Атаман Лавській Іван Хведоренко бил у Кодаці году 1687, на Самарі 1688, под Перекопом 1689, у Лютенці 1692, под Кезикерменом 1695 і 1697, под Азовом 1696, у. Ладозі 1701, под Руголєвом 1704, под Любарем 1705, под Замостєм 1706, у Білой Церкві 1707, у Полоном 1708 і 1709, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719, на каналі у Ладозі 1722, в теперішнєм поході низовом обритається, 1724 виправлений году.
Ктитор лавський Максим Сухомлин бил у Кодаці году 1687, под Полтавою 1692, под Кезикерменом 1695, в Тавані 1696, под Руголєвом 1704, у Ладозі 1701, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Войт Лавський Гришко Безнесченко.

Вмісто Кирилка й Кузьми Голодченков, Івана й Федора Скляренков, Левка, Івана Безнусков, Левка і Михайла Кузьменков, Гришка й Данила КоченкОв, Савки Ни¬жника, Стефана Розумія, Павла Бондаренка, Стефана й Якима Бондаренков, Семена, Капеника і Олексія Ярошенков, Андрія і Уласа і Мойсія Довбенков, Омеляна й Семена Гладишенка, Василя Трикоза, Павла й Івана Кириченков, Уласа, Якова Калеников, Опанаса й Омелька Чумаченков, Семена Кортика, Овсія й Демка Доровиченков, Романа Кирієнка, Пилипа й Кирика Кисиленков, Івана, Павла, Романа Максима Дрокув, Павла і Стефана Шафранов, Остафа Паламаренка, Івана й Опанаса Сурменков, Якима й Гришка Сурменков, Андрія й Левка Мух, Никити й Филипа Карпцов, Михайла й Олекси Одулев, Максима Черешка, Терешка Мисниченка, Гришка й Семена Куцов, Павла Грузденка, Сергія Пасченка, Дороша й Самойла Биличеиков, Івана, Панька й Стефана Мураюв, Есифа Мирного, Остапа Мисиченка, Уласа Грищенка, Кири¬ка, Петра й Стефана Бондаренков, Леська Касяченка, Ілля Евтушенка, Федора й Петра Скирти, Івана Иванка, Уласа Мисичнека. Данила Смияна, Якова, Івана Максименков, Петра Кривченка, Грицька й Григорія Исаєнков, Тараса Коваленкова, Сергия Кузюроки, Гаврила Воробчика, Максима Сухомлина, ктитора лавського Івана Хведорченка, атамана лавсыкого, Грицька Безнушенка, войта Лавського, по прошемію їх, писати нє уміючих, Я, сей сказки. Я, Григорий Стефанович, дяк лавський, руку приложил.

В СЕЛІ ВЕЛИКОМ УСТЮ
-----------------------------------------
Стефан Запорозченко бил у Немирові году 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, в низовом поході в Астрахані 1723 і 1724.
Ярмола Німчиненко бил под Кезикерменом году 1695, у Тавані 1696, на роботі фортеці Києвськой 1713, под Полтавою у тривогу татарськую 1714, в низовом поході в Астрахані, 1724 виправлений году.
Ярема Немчененко бил у Немирові в Кам'янці-Подольському году 1711.
Грицько Донцев бил у Переясловлю году 1692, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Немирові 1711, на каналі у Царичині 1719.
Опанас Мнченко бил на Самарі году 1688, под Полтавою 1692, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Яцько Лихошерст бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, у Тавані 1696, на каналі у Ладозі 1722.
Грицько Тичина бил под Чигирином году 1678, на Самарі 1688, у Лохвиці у тривогу татарскую 1692, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Heмирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Процько Старий бил у Чигирині году 1678, у Немирові 1711, на каналі У Ладозі 1722.
Гордій Бережний бил под Чегерином году 1678, на Самарі 1688, є Лохвиці у тривогу татарськую 1692, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Китайгороді 1698, у Немирові 1711, на каналі у Ладозі 1721.
Кирик Кутній бил под Кезикерменом году 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Ничипор Єрков бил под Перекопом году 1689, под Кезикерменом 1695, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1721.
Матвій Діловець бил под Чигрином году 1678, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Павел Хорошун бил под Чигирином году 1678, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Ладозі 1722.
Матвій Прощич бил под Чигирином году 1678, под Кезикерменом 1695, под Азовом 1696, у Тавані 1697, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713.
Андрій Донцев бил под Руголєвом году 1704, на каналі у Ладозі 1721.
Грицько Дженин по смерті отцовськой бил у Филреві году 1711.
Атаман Великоустенський Кузьма Гайдук бил под Биховом 1709, у Немирові 1711, на роботі фортеці Києвськой 1713, на каналі у Царичині 1719.

Вомісто Стефана Запорожченка, Ярмоли Лихошерстого, Грицька Німчименка, Яреми Німчиненка, Грицька Донцова, Опанаса Линченка, Яцька Лихошерстого, Грицька Тичини, Петра Старого, Гордія Бережного, Кирика Кутнєго, Ничипора Єркова, Матвія Дідовця, Павла Хорошуна, Матвія Прощича, Андрія Донцова, Кузьми Гайдука, атамана великоустенського, по прошенію їх, писати неуміючих, на сей сказкі, Я, Семен Іванов, руку приложил.
Руку приложив: підпис.

 

 
 

 
   
X